زندگی در لحظه

هنر ظریف زندگی در لحظه و خلق معنا

این مطلب حاصل تجربه های زیسته و تمرین هایی برای زندگی در لحظه / اکنون / حال به عنوان یکی از توصیه های اساسی اگزیستانسیال هست. کوه بدون قله ای که من هم به عنوان کارآموز در مسیرش در حال کشف و تمرین هستم.