نامه به هامون، تولد

برای هامون، نامه سوم: یکسالگی

توی این یک سال بارها زُل زذم بهت و فکر کردم به تصمیمی که گرفتیم، به اومدنت به این دنیا.. بارها از خودم سوال کردم “چرا و با چه فلسفه‌ای به این دنیا اوردیمت؟” سوالی که مستقیم یا غیر مستقیم خیلی‌های دیگه هم این مدت ازم پرسیدند، و من ته همه فلسفه‌ها ..