آزمایش میترا، یادگیری آزاد

آزمایش میترا، قدرت کودکان در خود یادگیری آزاد

سال ۱۹۹۹ یک محقق علوم کامپیوتر به نام سوگاتا میترا دست به آزمایش عجیبی می زند و که نهایت خیلی از پیش فرض ها در مورد آموزش کودکان را به هم می ریزد. سوگاتا در یکی از فقیرنشین ترین زاغه نشین های هند که اغلب مردمش بی سواد بودند کامپیوتری ..