تیست ایران TasteIran

تیست‌ایران (TasteIran) یک پلتفرم آنلاین برای جذب گردشگران خارجی است. در این پلتفرم تجربه‌ها و تورهای خاص ایران به گردشگران ورودی معرفی و ارائه می‌شود. ماموریت تیست‌ایران نقل داستان‌های ایران و شناسایی و معرفی تجربه‌ها از طریق همکاری با راهنمایان بومی و جوامع محلی است.