پادکست رادیو پادنا radio padena podcast

رادیو پادنا (Radio Padena) پادکستی به زبان انگلیسی است برای معرفی ایران از طریق موسیقی، ادبیات و سفرنامه.
می توانید از اینجا یا تمام اپلیکیشن های پادکستگیر به پادنا گوش کنید.